آگاهی کامل از موقعیت فقط با یک دوربین

دوربین های پانوراما تنها با یک دوربین به شما پوشش وسیعی را می دهند. شما می توانید از آنها برای نظارت بر فعالیت ها و شناسایی حوادث در مناطق بزرگ، ردیابی جریان افراد و بهبود مدیریت منطقه استفاده کنید. و از آنجایی که فقط یک دوربین نقش بسیاری از دوربین ها را ایفا می کند، هزینه نصب و سیستم شما کمتر نگه داشته می شود.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/webinar/Complete-situational-awareness-with-just-one-camera