اتحادیه اروپا به قانون هوش مصنوعی نزدیکتر شده استمنبع: https://professionalsecurity.co.uk/news/government/eu-nearer-to-ai-act/