ایستگاه دوربین اکسیس برای حرفه ای ها

برای اینکه بیشترین بهره را از آموزش ببرید، باید درک درستی از شبکه ها در زمینه ویدئویی IP داشته باشید.

قبل از شرکت در این دوره، به همه دانشجویان اکیداً توصیه می کنیم 30 دقیقه را در دوره آنلاین رایگان اکسیس صرف کنند. راه حل های پایان به انتها ایستگاه دوربین AXIS.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/instructor-led-training/axis-camera-station-jeddah