با تجزیه و تحلیل داده ها، ساختمان خود را هوشمندتر کنید

مدت زمان: 45 دقیقه


منبع: https://www.axis.com/node/52323

این وبینار را تماشا کنید تا در مورد چگونگی شناسایی داده ها برای پشتیبانی از عملیات یک سیستم ساختمان هوشمند بیشتر بدانید.

اطلاعات کاربردی:

با تجزیه و تحلیل داده ها، ساختمان خود را هوشمندتر کنید
نوفج
سه شنبه، 03/07/2023 – 15:48

شرح دوره:

میزبان: ترتیوس ولفاردت