با تجزیه و تحلیل داده ها، ساختمان خود را هوشمندتر کنید

مدت زمان: 45 دقیقه


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/webinar/Making-your-building-smarterاین وبینار را تماشا کنید تا در مورد چگونگی شناسایی داده ها برای پشتیبانی از عملیات یک سیستم ساختمان هوشمند بیشتر بدانید.

اطلاعات کاربردی:

میزبان: ترتیوس ولفاردت

با تجزیه و تحلیل داده ها، ساختمان خود را هوشمندتر کنید
نوفج
سه شنبه، 03/07/2023 – 15:48