با AXIS Optimizer برای Milestone XProtect® آشنا شوید

1. سیستم Axis-Milestone را راه اندازی کنید
بررسی مراحل نصب، پیکربندی دستگاه، راه اندازی سیستم و وظایف تعمیر و نگهداری. مسابقه با بازخورد برای تایید دانش.

4. آزمون
با شرکت در آزمونی با سوالاتی از تمام ماژول های این دوره، پیشرفت یادگیری خود را بررسی کنید. آزمون را می توان در هر زمانی در طول دوره انجام داد.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/e-learning/get-to-know-axis-optimizer-for-milestone-protect

3. جستجوی پزشکی قانونی را انجام دهید
جستجوی پزشکی قانونی مسابقه با بازخورد برای تایید دانش.

2. به رویدادهای بلادرنگ پاسخ دهید
بررسی مدیریت پاسخ و dewarping. مسابقه با بازخورد برای تایید دانش.