بهینه سازی هزینه سیستم نظارتی شما

ساختن یک سیستم نظارت می تواند بسیار گران باشد، با این حال، می توانید مجموعه ای از راه حل ها را ایجاد کنید که استفاده از سیستم نظارت را بهینه می کند.

در این وبینار نحوه به حداکثر رساندن تأثیر یک سیستم نظارتی و نحوه ادغام آن با فناوری های مختلف را بررسی خواهیم کرد.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/webinar/Optimizing-the-cost-of-your-surveillance-system