بهینه سازی هزینه سیستم نظارتی شما

در این وبینار نحوه به حداکثر رساندن تأثیر یک سیستم نظارتی و نحوه ادغام آن با فناوری های مختلف را بررسی خواهیم کرد.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/webinar/Optimizing-the-cost-of-your-surveillance-system

ساختن یک سیستم نظارت می تواند بسیار گران باشد، با این حال، می توانید مجموعه ای از راه حل ها را ایجاد کنید که استفاده از سیستم نظارت را بهینه می کند.