تسویه دستمزد انجام شد – شماره 5 2022 – گروه خدمات وفاداری

تسویه دستمزد حاصل شد

شماره 5 2022 انتخاب سردبیر

بارتمن می گوید که او معتقد است که این یک توافق منصفانه و معقول برای همه طرف ها است. وی تایید کرد که این روند تحت نظارت شورای تازه تاسیس چانه زنی برای بخش امنیت خصوصی انجام شده است.وام)Wahl Bartmann، مدیرعامل گروه خدمات Fidelity، بزرگترین کارفرما در این بخش، تأیید کرد که طرفین برای چهار سال آینده به توافق رسیده اند که از اول مارس 2023 اجرایی می شود.


منبع: https://www.securitysa.com/17417R

انجمن کارفرمایان امنیت ملی آفریقای جنوبی (SANSEA)، یک سازمان کارفرمایی نماینده در صنعت امنیت، تأیید کرد که پس از یک سری مذاکرات در حال انجام، توافقی در 13 سپتامبر 2022 حاصل شد.