تسویه دستمزد انجام شد – شماره 5 2022 – گروه خدمات وفاداری


منبع: https://www.securitysa.com/17417R

Wahl Bartmann، مدیرعامل گروه خدمات Fidelity، بزرگترین کارفرما در این بخش، تأیید کرد که طرفین برای چهار سال آینده به توافق رسیده اند که از اول مارس 2023 اجرایی می شود.

تسویه دستمزد حاصل شد

شماره 5 2022 انتخاب سردبیر

انجمن کارفرمایان امنیت ملی آفریقای جنوبی (SANSEA)، یک سازمان کارفرمایی نماینده در صنعت امنیت، تأیید کرد که پس از یک سری مذاکرات در حال انجام، توافقی در 13 سپتامبر 2022 حاصل شد.

بارتمن می گوید که او معتقد است که این یک توافق منصفانه و معقول برای همه طرف ها است. وی تایید کرد که این روند تحت نظارت شورای تازه تاسیس چانه زنی برای بخش امنیت خصوصی انجام شده است.وام)