تیم لیدر کریگ جایزه 10 سال خدمت خود را دریافت می کند

تعهد و حرفه ای بودن تیم ما 24 ساعت در روز در هر روز از سال شگفت انگیز است.

بسیار خوشحالم که به یکی از #رهبران تیممان، کریگ، جایزه 10 سال خدمتش را تقدیم می کنم. کریگ، همراه با بقیه تیم عملیات ما، قهرمانان گمنام ما هستند و هرگز فراموش نمی کنیم که چقدر برای موفقیت کسب و کارمان اهمیت دارند.

متشکرم، کریگ!


منبع: https://doylesecurity.co.uk/news/teamleader-craig-receives-his-10-years-of-service-award/