دوربین های ضد انفجار | ارتباطات محور

4. موارد استفاده معمولی
موارد استفاده مختلف را نشان می دهد که چگونه دوربین های محافظ در برابر انفجار می توانند با ارائه مزایای بسیاری در برنامه های کاربردی بهداشتی و ایمنی و همچنین کارایی عملیاتی ارزشمند باشند.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/elearning/explosion-protected-cameras

1. چه چیزی باعث انفجار می شود؟
توضیح می دهد که انفجار چگونه رخ می دهد و منطقه خطرناک چیست.

3. دوربین ضد انفجار چیست؟
نحوه ساخت دوربین ضد انفجار و مزایای آن برای مناطق خطرناک را توضیح می دهد.

2. استانداردهای مناطق خطرناک برای تاسیسات الکتریکی
استانداردهای صنعتی را برای تأسیسات الکتریکی در مناطق خطرناک ارائه می دهد که محصولات محافظت شده در برابر انفجار باید مطابقت داشته باشند.

دو مجموعه استاندارد:

  • آمریکای شمالی
  • بقیه دنیا