دوربین های ضد انفجار | ارتباطات محور

1. چه چیزی باعث انفجار می شود؟
توضیح می دهد که انفجار چگونه رخ می دهد و منطقه خطرناک چیست.

2. استانداردهای مناطق خطرناک برای تاسیسات الکتریکی
استانداردهای صنعتی را برای تأسیسات الکتریکی در مناطق خطرناک ارائه می دهد که محصولات محافظت شده در برابر انفجار باید مطابقت داشته باشند.

3. دوربین ضد انفجار چیست؟
نحوه ساخت دوربین ضد انفجار و مزایای آن برای مناطق خطرناک را توضیح می دهد.

4. موارد استفاده معمولی
موارد استفاده مختلف را نشان می دهد که چگونه دوربین های محافظ در برابر انفجار می توانند با ارائه مزایای بسیاری در برنامه های کاربردی بهداشتی و ایمنی و همچنین کارایی عملیاتی ارزشمند باشند.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/elearning/explosion-protected-cameras

دو مجموعه استاندارد:

  • آمریکای شمالی
  • بقیه دنیا