دیوید هنشاو به سمت مدیر پشتیبانی عملیاتی ارتقا یافت

ما خوشحالیم که اعلام کنیم دیوید هنشاو به سمت مدیر پشتیبانی عملیاتی ارتقا یافته است.

دیوید در سال 2018 به عنوان سرپرست تیم اتاق کنترل به شرکت ملحق شد و همچنان در این نقش به رشد خود ادامه داده و پتانسیل و تمایل خود را برای موفقیت در هر کاری که انجام می دهد نشان داده است.

دیوید از مدیر عملیات پیتر نلسون با خدمات سرنشین دار ما که متشکل از افسران امنیتی، نگهدارنده کلید و پاسخ به زنگ هشدار، گشت های سیار، مهمانداران رویداد و مرکز عملیات 24/7 ما است، پشتیبانی خواهد کرد.

برای دیو در نقش جدیدش آرزوی موفقیت داریم.


منبع: https://doylesecurity.co.uk/news/david-henshaw-promoted-to-operational-support-manager-2/