دیوید هنشاو: – مدیر پشتیبانی عملیاتی جدید

ما خوشحالیم که اعلام کنیم دیوید هنشاو به سمت مدیر پشتیبانی عملیات ارتقا یافته است.

دیوید در سال 2018 به عنوان سرپرست تیم اتاق کنترل به شرکت ملحق شد و همچنان در این نقش به رشد خود ادامه داده و پتانسیل و تمایل خود را برای موفقیت در هر کاری که انجام می دهد نشان داده است.

دیوید از مدیر عملیات پیتر نلسون که روی قراردادهای اصلی کار می کند و بخش پاسخ اتاق کنترل و تلفن همراه ما را پشتیبانی می کند.

برای دیو در نقش جدیدش آرزوی موفقیت داریم.


منبع: https://doylesecurity.co.uk/news/david-henshaw-new-operational-support-manager/تبریک و تشکر از کیت باتم برای 20 سال خدماتش به عنوان افسر امنیتی در سایت های مختلف.