راه حل کنترل دسترسی یکپارچه امنیتی 2N (آنلاین) | Axis Communications

محور 2N راه حل کنترل دسترسی امنیتی یکپارچه واکی تاکی به شما ارائه می دهد 2N مروری کلی بر واکی تاکی ها، دستگاه های پاسخ گویی و تجهیزات کنترل دسترسی، و همچنین کاربردهای متنی مختلف.علاوه بر این، درک بهتری از نرم افزار مدیریت کنترل دسترسی و my2N خدمت.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/virtual-instructor-led-training/2n-intercom-with-secure-accses-control-solution-virtual-classroom-taiwan