روز افسر امنیت بین المللی 24/07/2022

دویل سکیوریتی مایل است از همه افسران امنیتی ما به خاطر کارهای بزرگی که روزانه انجام می دهند تشکر کند.

The post روز بین المللی افسر امنیت 24/07/2022 اولین بار در امنیت دویل پدیدار شد.


منبع: https://doylesecurity.co.uk/news/international-security-officers-day-24-07-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=international-security-officers-day-24-07-2022