شبیه سازی صفحه نمایش محور: تجزیه و تحلیل اشیاء AXIS

> خط عبور ایجاد کنید

اهداف یادگیری:

> اشیاء محرک را انتخاب کنید

> تجزیه و تحلیل را در رابط کاربری گرافیکی دوربین شروع و باز کنید

> جهت ماشه را تغییر دهید

> چشم انداز را کالیبره کنید تا از هشدارهای نادرست جلوگیری کنید


منبع: https://www.axis.com/object-analytics-united-states

این یک آموزش شبیه سازی شده در مورد نحوه راه اندازی AXIS Object Analytics است. این دوره 15 دقیقه ای برای نصب کننده ها/تکنسین ها/تلفیق کنندگان/حرفه های امنیتی طراحی شده است که می خواهند یاد بگیرند که چگونه AXIS Object Analytics را راه اندازی کنند.

> یک سناریوی موجود را ویرایش کنید