شماره 1 خبرنامه مدافع

پست شماره 1 ماه مه خبرنامه مدافع اولین بار در امنیت دویل ظاهر شد.


منبع: https://doylesecurity.co.uk/news/may-issue-1-the-defender-newsletter/