صبح نوآوری: Zipstream – اندازه را کاهش دهید و جزئیات را حفظ کنید

صبح نوآوری: Zipstream – اندازه را کاهش دهید و جزئیات را حفظ کنید
ترم
جمعه، 10/14/2022 – 10:18


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/instructor-led/Innovation_Mornings_Zipstream