طراحی راه حل های تصویربرداری وب (آنلاین) | Axis Communications

این دوره طی می شودطراح سایت AXISتمرین عملی عملی ابزار طراحی سیستم به شما می آموزد که چگونه با در نظر گرفتن هدف مانیتورینگ، موقعیت دوربین، شرایط نور و برنامه تحلیل تصویر، یک سیستم نظارت تصویری شبکه ایده آل طراحی کنید.شما آشنا خواهید شدمحوریاد بگیرید که چگونه از ابزارهای ارائه شده برای کمک به فرآیند طراحی پروژه استفاده کنید VAPIX دستورالعمل بامحورمحصولات و نحوه برقراری ارتباط بین آنها و نحوه مقابله با خرابکاری فیزیکی و حملات سایبری. موارد تحت پوشش شامل فروشگاه های رفاه، مدارس و نمایندگی های خودرو است.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/virtual-instructor-led-training/designing-network-video-solutions-virtual-classroom-taiwan