طراحی راه حل های ویدئویی شبکه (روتردام)

این دوره آموزشی جنبه های مهم طراحی سیستم نظارت تصویری تحت شبکه را پوشش خواهد داد. موضوعاتی مانند اهداف نظارت، قرار دادن دوربین، تجزیه و تحلیل ویدئو، عملکرد شبکه و راه حل های ذخیره سازی مورد بحث قرار می گیرد.
سپس تمام تئوری ارائه شده در عمل اجرا می شود.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/designing-network-video-solutions-live-rotterdam