ورود امن AXIS Camera Station – موارد استفاده را بشناسید

2. آزمون
یک مسابقه با سوالاتی از تمام ماژول های این طرح کلی شرکت کنید.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/elearning/get-to-know-axis-camera-station-secure-entry-use-cases

1. موارد استفاده
با یک داستان مورد استفاده واقعی کار کنید و یاد بگیرید که چگونه کنترل دسترسی را با نظارت تصویری ترکیب کنید تا نیازهای امنیتی و ایمنی را برآورده کنید. در طول این جلسه، درک اولیه ای از نحوه استفاده از کنترل دسترسی برای رسیدگی به چالش های نظارت در تنظیمات خاص ایجاد می کنید.