ورود امن AXIS Camera Station – موارد استفاده را بشناسید

1. موارد استفاده
با یک داستان مورد استفاده واقعی کار کنید و یاد بگیرید که چگونه کنترل دسترسی را با نظارت تصویری ترکیب کنید تا نیازهای امنیتی و ایمنی را برآورده کنید. در طول این جلسه، درک اولیه ای از نحوه استفاده از کنترل دسترسی برای رسیدگی به چالش های نظارت در تنظیمات خاص ایجاد می کنید.

2. آزمون
یک مسابقه با سوالاتی از تمام ماژول های این طرح کلی شرکت کنید.


منبع: https://www.axis.com/learning/academy/elearning/get-to-know-axis-camera-station-secure-entry-use-cases