پیمانکار تایید شده SIA و ممیزی های ISO 9001 تکمیل شد

پس از 4 روز کامل، ما ممیزی های ISO9001 و پیمانکار مورد تایید SIA خود را در زمینه نگهبانی امنیتی، KHAR و نظارت بر فضای عمومی ممیزی دوربین مداربسته کامل کردیم.

آفرین به همه کسانی که تلاش تیمی خوبی داشتند.


منبع: https://doylesecurity.co.uk/news/sia-approved-contractor-iso-9001-audits-completed/

مطابقت با استانداردها تأیید شده است و همچنین امتیاز SIA ACS ما نسبت به سال گذشته بهبود یافته است و دویل در 5٪ برتر تمام شرکت های ACS باقی مانده است.